IA-avtalen og sykefravær

Dersom du er i arbeid, vet du om din bedrift har inngått en IA-avtale? Arbeidsmiljøloven skal sikre et godt arbeidsliv. Her er noen regler om sykefravær i bedrifter med IA-avtale.
I Arbeidsmiljøloven står det for eksempel at eldre arbeidstakere skal ha en ekstra ferieuke, at småbarnsforeldre har rett til et visst antall sykedager når barna er syke, eller at arbeidstakere kan få velferdspermisjon for å delta i begravelser når noen i nærmeste familie dør. I tillegg til Arbeidsmiljøloven har regjeringen og organisasjonene for arbeidstakere og arbeidsgivere gått sammen om en avtale for å bedre arbeidsmiljøet. Denne avtalen kalles intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA).

Målet med IA-avtalen er å forebygge og redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet. Den skal også hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. I avtalen er det satt fokus på å få eldre til å stå lenger i jobben og sikre rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne.

Når det gjelder å få ned sykefraværet, er målet at det ikke skal være høyere enn 5,6 prosent i gjennomsnitt på nasjonalt nivå.

Figuren viser at sykefraværet varierer i løpet av et år, og den viser også variasjonen i perioden 2007 og 2011.

For å få nedgang i sykefraværet legger IA-avtalen opp til et tettere samarbeid mellom arbeidstakerne, bedriften, NAV og helsetjeneste. Det betyr blant annet at lege, arbeidsgiver og arbeidstaker skal samarbeide om å lage en oppfølgingsplan når en arbeidstaker er langtidssykemeldt. De skal også ha møter for å samarbeide om dette. Målet er at arbeidstakeren skal komme raskere tilbake til jobb, og også at hun eller han skal få tilrettelagt arbeidet om det er nødvendig.

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive