Viktige verdier i barnehagen


Hvilken av disse verdiene synes du er viktigst?

Vi møter alle barn med omsorg i barnehagen. Vår yrkesetikk kommer til syne gjennom gjensidighet i samspillet. Derfor er vi nærværende, lydhøre og engasjerte i hvert eneste barns utvikling. Vi viser omsorg ved å gi barna varierte utfordringer og rom for menings­fylte aktiviteter. Å gi omsorg betyr at barnehagen skal fremme barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd.
Prosessene i barnehagen tar tid. I barnehagen møter barna voksne med kompetanse og kunnskap om barn. Vi tar oss tid til å sette oss ned og være åpne for uforutsette innspill og utspill. Det er i de små øyeblikkene vi ser de store begivenhetene i barnas liv. Selv når vi opplever mangel på tid skaper vi gode miljøer for både omsorg, lek og læring. Vi ta oss den tiden som skal til for å skape gode hverdager der vennskap kan etableres, gode læringsprosesser kan utvikles og lek kan få blomstre uforstyrret.
I vår barnehage bidrar vi til at barn utvikler trygghet på seg selv og sin identitet. Da er respekt og toleranse for de andre viktig. Vi arbeider derfor kontinuerlig for å utvikle en gjensidig forståelse og trygghet mellom barnehagen og hjemmene. Samtidig er barnas trygghet i forhold til det som skjer i barnehagen helt avgjørende for å skape gode hverdager. Vi sørger vi for å skape en barnehage der både barn og foresatte føler en trygghet og stabilitet i forhold til hva som skal skje og hvordan dette gjennomføres.

Til refleksjon
Hva tenker du om disse verdiene som er utgitt av Fagforbundet? Er det andre verdier du mener er viktig å ta med her?

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive