Taushetsplikt

Har du undertegnet en erklæring om taushetsplikt i jobben din? I denne henvises det til straffelovens § 121. Det juridiske språket må være presist, derfor kan det være tungt å lese. Kan du skrive en forenklet versjon av denne teksten som du kan gi til en ny kollega?
Sykehjemsetaten
Erklæring om taushetsplikt skjema og lovbestemmelser

 ERKLÆRING OM TAUSHETSPLIKT

 Jeg forplikter meg til å bevare taushet i samsvar med gjeldende lovbestemmelser og instrukser om det jeg i forbindelse med utføring av arbeid eller tjeneste for forvaltningen får vite om noens personlige forhold. 

Jeg er kjent med at brudd på taushetsplikten er straffbart etter straffelovens § 121, som lyder:
«Den som forsettlig eller grovt uaktsomt krenker taushetsplikt som i henhold til lovbestemmelser eller gyldig instruks følger av hans tjeneste eller arbeid for statlig eller kommunalt organ, straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder.

Begår han taushetsbrudd i den hensikt å tilvende seg eller andre en uberettiget vinning, eller utnytter han i slik hensikt på en annen måte opplysninger som er belagt med taushetsplikt, kan fengsel inntil 3 år anvendes.

Denne bestemmelse rammer også taushetsbrudd m.m. etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet.»

Returneres arbeidsgiver i underskrevet stand.

 Alta, den                                20            

  

Underskrift

 Stilling                                                                      Personnummer

 

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive