Fisk som ferskvare

Mange butikker har egne ferskvareavdelinger hvor det produseres og selges ulike kjøtt- og fiskeprodukter. Det stilles store krav til hygiene i ferskvareavdelingen.

Fisk er ifølge Mattilsynet det man kaller en lett bedervelig vare, og holdbarhetstid er avhengig av mange forhold, blant annet opprinnelig kvalitet, håndtering og ikke minst temperatur.

Det er spesielt viktig med gode og hygieniske arbeidsvaner når en jobber med ferske råvarer og uemballerte matvarer. Eksempel på god rutine er å ha rene arbeidsklær som kun brukes i ferskvareavdelingen, og engangshansker.

Mattilsynet fører tilsyn med at butikkene følger regelverket. Tilsynet er basert på både stikkprøvekontroll og på planlagte revisjoner. Butikkene har selv ansvar for å sette seg inn i og følge regelverket.

Til ettertanke
Dersom du arbeider i en ferskvareavdeling, hvilke forholdsregler ville du ta for at maten skulle holde seg så fersk som mulig? Finner du igjen noen av dine ideer i teksten over?

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive